گروه مپنا

بازرسی کالا

گروه مپنا

خدمات بازرسی فنی تجهيزات خارجی

سال 1398

ارزیابی رضایت مشتری

نحوه سازمان دهی، مديريت و نظارت
سازمان دهي و طرح ریزی پروژه متناسب با شرایط و ساختار پروژه ای 100%
روش هماهنگی، برنامه ریزی و رعايت زمان بندی بازرسی های مندرج در قرارداد و پروژه 100%
هماهنگی، کنترل طرح‌ها و برنامه ها 90%
مديريت عملكرد بازرسان
حضور به موقع بازرسان به منظور انجام بازرسي 100%
تخصص، تسلط و مهارت بازرسان (فنی، کیفی، ایمنی، ارتباطی) 100%
ويژگی های رفتاری و عملکردی بازرسان در تعامل با عوامل پروژه 100%
مديريت عمليات و اجرای خدماتی
هماهنگی و مدیریت اجرای دقيق فعاليت های مربوط به بازرسی مطابق Scope و ITP 100%
انطباق کيفيت خدمات ارايه شده با انتظارات تعريف شده و اجراي دقيق وظايف مقرر شده هر يك از ديسيپلين های بازرسی 100%
ارایه گزارشهاي كيفي، دقيق و بدون ابهام مطابق با ساختارهای تفاهم شده 90%
روند بهبود خدمات
روند بهبود عمليات بازرسی از ابتداي پروژه تاكنون 90%
درک خواسته های کارفرما با رعایت استقلال و بی طرفی در بازرسی ها در حیطه صلاحیت حرفه ای و توجه به نقطه نظرات و پيشنهادهای منطقی و سازنده در جهت بهبود خدمات 100%
اجرای اثر بخش اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه حاصل از کنترل ها و ارزیابی های دوره ای مربوط به مدیریت پروژه، کیفیت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست 100%
مديريت ارتباطات
هماهنگي و ارتباط سيستماتيك و موثر با كارفرما 100%
سرعت در تهيه و توزيع گزارش ها، اعلام و ارسال به موقع و مناسب نتايج بازرسي ها 100%
استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي مناسب براي تسريع و دقت در ارایه خدمات 90%
مديريت منابع و امكانات
امكانات و توانايي‌هاي شركت در مقايسه با ساير شركتهاي بازرسي فني داخلي 100%
اجراي دقيق مفاد قرارداد از نظر تامين منابع انساني واجد صلاحيت 100%
اجراي دقيق مفاد قرارداد از نظر تامين و بكارگيري تجهيزات و تسهيلات بازرسی و ایمنی 100%

پروژه:
ارائه خدمات بازرسی سوريانس و بازرسی نفر روز حين ساخت و صدور گزارش و گواهينامه

کارفرما:
گروه مپنا

سال شروع:
1397