پتروشیمی کنگان

بازرسی کالا حین ساخت و نصب

پتروشیمی کنگان

 انجام خدمات بازرسی شخص ثالث و سايت

پروژه:
انجام خدمات بازرسي شخص ثالث و سايت

کارفرما:
پتروشیمی کنگان

سال شروع:
1398