بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک (Risk Based Inspection) جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک ایجاد شده است. بازرسی بر مبنای ریسک یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده و از ارزیابی ریسک به منظور برنامه ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می نماید. در این روش بر خلاف روشهای سنتی بازرسی، فاصله زمانی ثابتی تعریف نمی گردد بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسی مشخصی تعیین می شود. با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، میتوان امکانات و توانمندیهای بازرسی را بر روی دستگاههایی با ریسک بالاتر متمرکز نمود. . این روش سازگار با اهداف و قوانین تعریف شده از طرف مراجع مختلف بوده و همچنین یک سیستم برای اولویت بندی و تمرکز بازرسی بر روی تجهیزاتی است که بیشترین اثر را بر روی ایمنی و اطمینانپذیری یک مجتمع نفت، گاز و پتروشیمی دارد. بازرسی بر مبنای ریسک در مفهوم مدیریت یکپارچه به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود ایمنی صنعتی، بازدهی و رقابت پذیری بکار میرود.

مراحل اجرای RBIبه شرح زیر میباشد:
 • تهیه خط­ مشی RBI در شرکت مربوطه (Preparations Companies RBI Policy)
 • تهیه، جمع ­آوری و ثبت اطلاعات تجهیزات (Creation of Asset Register)
 • طراحی مدارهای خوردگی (Corrosion Loop Design)
 • ارزیابی پیامد وقوع خرابی­ها (Consequence of Failure Assessment)
 • ارزیابی احتمال وقوع خرابی­ها (Probability of Failure Assessment)
 • ارزیابی ریسک و تعیین درجه بحرانی دستگاه­ها
 • برنامه ­ریزی بازرسی فنی

پس از تعیین میزان ریسک هر کدام از تجهیزات برنامه بازرسی که شامل فواصل بازرسی، محدوده بازرسی و روش بازرسی می­باشد تعیین می­گردد. عموماً فواصل بازرسی بر اساس میزان ریسک، محدوده بازرسی بر اساس پیامد وقوع خرابی و روش بازرسی (تکنیک­های NDT مورد استفاده جهت شناسائی عیوب) بر اساس احتمال وقوع خرابی تعیین می­گردد.

مزایای بازرسی بر مبنای ریسک (RBI Benefits):
یکی از مهمترین اهداف ارزیابی ریسک، تلاش در جهت کاهش آسیبهای مکانیکی، هزینه و اتلاف مواد می باشد. بطور خلاصه
مهمترین مزایای استقرار بازرسی بر مبنای ریسک به شرح ذیل می باشد:
 • افزایش ایمنی و اطمینان پذیری تجهیزات (Increased safety and equipment reliability)
 • اولویت بندی بازرسی فنی تجهیزات (Prioritization of Inspection)
 • کاهش توقف های برنامه ریزی شده و نشده ( Unplanned and Planned shutdown)
 • ارزیابی اثر بخشی بازرسی (Inspection Effectiveness)
 • افزایش فواصل بازرسی (Longer Inspection Interval)
 • افزایش سازگاری برنامه های بازرسی(Increased consistency in inspection planning)
 • شناسایی پتانسیل های خرابی و شکست(Identification of potential damage mechanism)
 • شناسایی پارامتر های فرآیندی مؤثر بر خوردگی (Identification of key process parameters affecting degradation rates)
 • کاهش هزینه های بازرسی، تعمیرات و نگهداری

سوابق اجرایی

 • همه
 • بازرسی حین بهره برداری
 • بازرسی حین ساخت و نصب
 • بازرسی کالا
 • منطقه ویژه پارس جنوبی
 • میدان نفتی یاران شمالی
 • پروژه های جاری
 • پروژه های خاتمه یافته