سوابق اجرایی

شرکت بازرسی فنی ایرانیان دارای سابقه ارائه خدمات بازرسی فنی در بیش از 300 پروژه نفت،گاز و پتروشیمی در سطح کشور بوده که برخی از آنها را مشاهده می فرمایید.