نفت ستاره خلیج فارس

نام پروژه: خدمات بازرسی فنی حین ساخت و نصب و کالا

کارفرما: شرکت نفت ستاره خلیج فارس

شروع پروژه: 1388

نفت ستاره خلیج فارس
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته