پتروشیمی نوری

نام پروژه: استقرار بازرسی بر مبنای ریسک  در واحد 300 و 350 پتروشیمی نوری

کارفرما: شرکت پتروشیمی نوری

شروع پروژه: 1399

noori-petrochemical
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته