گروه مپنا

نام پروژه: ارائه خدمات بازرسی فنی و مهندسی گروه مپنا

کارفرما: گروه مپنا

شروع پروژه: 1396

مپنا
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته