پتروشیمی کنگان

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث طرح احداث واحد اتیلن

کارفرما: شرکت توسعه پتروشیمی کنگان

شروع پروژه: 1398

پتروشیمی کنگان
  • همه
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته