پتروشیمی پردیس

نام پروژه: بازرسی فنی، کنترل و تضمین کیفیت عملیات ساختمان و نصب پروژه احداث فاز سوم مجتمع  پتروشیمی پردیس

کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس

شروع پروژه: 1391

پتروشیمی پردیس