پالایشگاه آبادان (ARUP)

نام پروژه: بازرسی  و کنترل کیفیت طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان

کارفرما: کنسرسیوم SEI-ODCC

شروع پروژه: 1397

پالایشگاه آبادان (ARUP)