پتروشیمی نوری

نام پروژه: استقرار بازرسی بر مبنای ریسک  در واحد 300 و 350 پتروشیمی نوری کارفرما: شرکت پتروشیمی نوری شروع پروژه: 1399