میدان نفتی یاران شمالی

یاران شمالی

نام پروژه: بازرسی فنی شخص ثالث کالاهای میدان نفتی یاران شمالی کارفرما: شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شروع پروژه: 1399