پتروشیمی پردیس

پتروشیمی پردیس

نام پروژه: بازرسی فنی، کنترل و تضمین کیفیت عملیات ساختمان و نصب پروژه احداث فاز سوم مجتمع  پتروشیمی پردیس کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس شروع پروژه: 1391

پتروشیمی کاویان

kavian-petrochemical

نام پروژه: بازرسی فنی و ساخت تجهیزات داخل و خارج کشور کارفرما: شرکت پتروشیمی کاویان شروع پروژه: 1399

پتروشیمی نوری

noori-petrochemical

نام پروژه: استقرار بازرسی بر مبنای ریسک  در واحد 300 و 350 پتروشیمی نوری کارفرما: شرکت پتروشیمی نوری شروع پروژه: 1399