پادکست

آشنایی با سیستم های رنگ برای بازرسان

محتوای این پادکست توسط مهندس علی اکبر نوح روش مدیر عامل شرکت بازرسی فنی ایرانیان در اردیبهشت 1400 تهیه شده است.

این پادکست به همراه فایل PDF جداول رنگ به شما تقدیم می شود.