خدمات بازرسی فنی، کنترل کیفیت و آزمایش های غیر مخرب به صورت موردی در داخل و خارج از کشور توسط این شرکت با شرح خدمات زیر ارائه می شود:
  •  

 ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺼﺐ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻮره

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق

ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻮره

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪرت

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﻓﺬ (PT)

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر (ﺑﺮﻗﯽ)

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮق

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق

ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮق

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوار

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ (MT)

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ادواری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون درز

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درزدار

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

بازرسی فنی حین ساخت شیر ها

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه، ﮔﺴﮑﺖ و ...

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮت(UT)

سوابق اجرایی

  • همه
  • بازرسی حین بهره برداری
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته