بازرسی حین بهره برداری

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:

بازرسی فنی پس از نصب 
بازرسیها و آزمونهایی که پس از نصب دستگاه برروی تجهیزات انجام می شود ، فعالیتهای زیر را شامل می شود:
الف ـ بازرسی فنی پیش راه اندازی
این بازرسی پس از تکمیل عملیات نصب و قبل از راه اندازی تجهیزات انجام گردیده و هدف از انجام آن اطمینان از سالم بودن تجهیزات و همچنین نصب صحیح و عملکرد مناسب آنها در انطباق با نقشه‌ها ی مربوطه می‌باشد.

ب ـ بازرسی فنی دوره ای نگهداری
این نوع بازرسی بصورت دوره ای با پریودهای زمانی مشخص (معمولاً یک ساله یا دو ساله) و عموماً در حین تعمیرات اساسی تأسیسات برروی تجهیزات نصب شده انجام می شود و هدف از انجام آن نیز اطمینان از عملکرد مطمئن و ایمن تجهیزات می باشد.

ج ـ بازرسی فنی دوره ای حین بهره برداری
این نوع بازرسی نیز بصورت دوره ای و با پریودهای زمانی کوتاه مدت (ماهیانه و حتی روزانه) و در شرایطی که تجهیزات در حال بهره برداری هستند، برروی آنها انجام می شود.

مختصری از معرفی خدمات سازمان برای خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری به شرح زیر ارائه می گردد:

اجرای بازرسی دوره ای تجهیزات در حال کار

برنامه ریزی بازرسی فنی تعمیرات اساسی

بازرسی دوره ای انواع جرثقیل های سقفی و متحرک

اجرای بازرسی فنی تفصیلی تجهیزات در دوره تعمیرات اساسی

اجرای بازرسی فنی اضطراری

سوابق اجرایی

  • همه
  • بازرسی حین بهره برداری
  • بازرسی حین ساخت و نصب
  • بازرسی کالا
  • منطقه ویژه پارس جنوبی
  • میدان نفتی یاران شمالی
  • پروژه های جاری
  • پروژه های خاتمه یافته