خدمات بازرسی فنی حين بهره برداری

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند
بازرسی فنی پس از نصب
بازرسیها و آزمونهایی كه پس از نصب دستگاه برروی تجهیزات انجام می شود ، فعالیتهای زیر را شامل می شود:
الف ـ بازرسی فنی پیش راه اندازی
این بازرسی پس از تكمیل عملیات نصب و قبل از راه اندازی تجهیزات انجام گردیده و هدف از انجام آن اطمینان از سالم بودن تجهیزات و همچنین نصب صحیح و عملكرد مناسب آنها در انطباق با نقشه‌ها ی مربوطه می‌باشد.

ب ـ بازرسی فنی دوره ای نگهداری
این نوع بازرسی بصورت دوره ای با پریودهای زمانی مشخص (معمولاً یك ساله یا دو ساله) و عموماً در حین تعمیرات اساسی تأسیسات برروی تجهیزات نصب شده انجام می شود و هدف از انجام آن نیز اطمینان از عملكرد مطمئن و ایمن تجهیزات می باشد.

ج ـ بازرسی فنی دوره ای حین بهره برداری
این نوع بازرسی نیز بصورت دوره ای و با پریودهای زمانی كوتاه مدت (ماهیانه و حتی روزانه) و در شرایطی كه تجهیزات در حال بهره برداری هستند، برروی آنها انجام می شود.

مختصری از معرفی خدمات سازمان برای خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری به شرح زیر ارائه می گردد.

  • اجرای بازرسی دوره ای تجهیزات در حال کار
  • برنامه ریزی بازرسی فنی تعمیرات اساسی
  • اجرای بازرسی فنی تفصیلی تجهیزات در دوره تعمیرات اساسی
  • اجرای بازرسی فنی اضطراری
  • بازرسی دوره ای انواع جرثقیل های سقفی و متحرک

پروژه های انجام شده در بازرسی حین بهره برداری