گواهینامه ها و صلاحیت های قانونی

سازمان ملی استاندارد ایران
پروانه بازرسی
اداره کار و راه اجتماعی
صلاحیت ایمنی پیمانکاران
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

ISO 17020

سازمان برنامه بودجه
صلاحیت خدمات مشاوره
IMQ,DQS,IQNET
گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت
شرکت ملی گاز
گواهینامه های بازرسی شرکت گاز
بانک مرکزی
مجوز فعالیت بازرسی
جامعه بازرسی و ممیزی ایران
گواهینامه عضویت