شرح خدمات بازرسی فنی، کنترل کیفیت و آزمایش های غیر مخرب
 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺼﺐ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻞ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون درز

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی درزدار

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر (ﺑﺮﻗﯽ)

 • بازرسی فنی حین ساخت شیر ها

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﮐﻮره

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮق

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه، ﮔﺴﮑﺖ و ...

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺑل های ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﻗﻮی و ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﻮر ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻗﺪرت

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوار

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ (MT)

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮت (UT)

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ آزﻣﻮن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﺎﻓﺬ (PT)

 • ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ادواری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ در ﭘﺮوژه ﺷﺮﮐﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ