معرفی ما

شرکت بازرسى فنى ایرانیان (ایریکو) در سال ۱۳۷۹ تاسیس گردید.
ایریکو مجموعه کاملی از خدمات بازرسی فنی به صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را محور اصلی کسب و کار خود قرار داده و بر اساس اساسنامه شرکت ماموریت ایریکو ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی،‌ خرید،‌ ساخت، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کارخانه های مرتبط با پروژه‌های صنعتی داخل و خارج از کشور تعریف گردید.

برمبنای ماموریت شرکت اهداف اصلی شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

معرفی ما

شرکت بازرسى فنى ایرانیان (ایریکو) در سال ۱۳۷۹ تاسیس گردید.
ایریکو مجموعه کاملی از خدمات بازرسی فنی به صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را محور اصلی کسب و کار خود قرار داده و بر اساس اساسنامه شرکت ماموریت ایریکو ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی،‌ خرید،‌ ساخت، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کارخانه های مرتبط با پروژه‌های صنعتی داخل و خارج از کشور تعریف گردید.

برمبنای ماموریت شرکت اهداف اصلی شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

درباره شرکت

شرکت بازرسی فنی ایرانیان بهترین راه کار برای ارائه خدمات به طیف گسترده بازرسی فنی در تمام نقاط ایران و جهان را تبدیل شدن سازمان از شکل سنتی به شکل سازمانی چابک می داند. از این رو تلاش کرده است علاوه بر استقرار دفاتر و شعب متمرکز، به شناسایی، ارزیابی و انتخاب نمایندگان داخلی و خارجی پرداخته و با تشکیل شبکه کاری بصورت مجازی ، از طریق مدیریت این شبکه ( Network Management ) و بهره گیری از تخصص و تجارب افرادی که در این شبکه پذیرفته شده اند به ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام نقاط دنیا بپردازد.

سازمان مجازی ایریکو مجموعه ای از افرادی هستند که به طور مرتب و از طریق فناوری های روز دنیا با هم کار می کنند، غیر متمرکز بودن از نظر مکانی یکی از شاخصه های سازمان مجازی ایریکو می باشد. با این خصیصه، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل نیازی به شکل سنتی دفاتر وجود ندارد.
در این سازمان کارکنان مستعد به آسانی از منطقه ای به منطقه دیگرانتقال داده می شوند، بطوریکه فرصت های زیادی را برای سازمان ایجاد می کنند. به این ترتیب به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر پوشش بازرسی های ارجاعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه،‌ آسیای شرقی و سایر مناطق دیگر در نقاط مختلف دنیا از خدمات مهندسین و بازرسان عضو این شبکه بهره مند می گردد.
در حال حاضر شبکه مجازی ایریکو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبکه بازرسی فعال و آماده بکار می باشد و و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبکه گسترده تر خواهد گردید.

درباره شرکت

شرکت بازرسی فنی ایرانیان بهترین راه کار برای ارائه خدمات به طیف گسترده بازرسی فنی در تمام نقاط ایران و جهان را تبدیل شدن سازمان از شکل سنتی به شکل سازمانی چابک می داند. از این رو تلاش کرده است علاوه بر استقرار دفاتر و شعب متمرکز، به شناسایی، ارزیابی و انتخاب نمایندگان داخلی و خارجی پرداخته و با تشکیل شبکه کاری بصورت مجازی ، از طریق مدیریت این شبکه ( Network Management ) و بهره گیری از تخصص و تجارب افرادی که در این شبکه پذیرفته شده اند به ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام نقاط دنیا بپردازد.

سازمان مجازی ایریکو مجموعه ای از افرادی هستند که به طور مرتب و از طریق فناوری های روز دنیا با هم کار می کنند، غیر متمرکز بودن از نظر مکانی یکی از شاخصه های سازمان مجازی ایریکو می باشد. با این خصیصه، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل نیازی به شکل سنتی دفاتر وجود ندارد.
در این سازمان کارکنان مستعد به آسانی از منطقه ای به منطقه دیگرانتقال داده می شوند، بطوریکه فرصت های زیادی را برای سازمان ایجاد می کنند. به این ترتیب به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر پوشش بازرسی های ارجاعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه،‌ آسیای شرقی و سایر مناطق دیگر در نقاط مختلف دنیا از خدمات مهندسین و بازرسان عضو این شبکه بهره مند می گردد.
در حال حاضر شبکه مجازی ایریکو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبکه بازرسی فعال و آماده بکار می باشد و و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبکه گسترده تر خواهد گردید.

معرفی ما

شرکت بازرسى فنى ایرانیان (ایریکو) در سال ۱۳۷۹ تاسیس گردید.
ایریکو مجموعه کاملی از خدمات بازرسی فنی به صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را محور اصلی کسب و کار خود قرار داده و بر اساس اساسنامه شرکت ماموریت ایریکو ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی،‌ خرید،‌ ساخت، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کارخانه های مرتبط با پروژه‌های صنعتی داخل و خارج از کشور تعریف گردید.

برمبنای ماموریت شرکت اهداف اصلی شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

معرفی ما

شرکت بازرسى فنى ایرانیان (ایریکو) در سال ۱۳۷۹ تاسیس گردید.
ایریکو مجموعه کاملی از خدمات بازرسی فنی به صنایع مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را محور اصلی کسب و کار خود قرار داده و بر اساس اساسنامه شرکت ماموریت ایریکو ارائه خدمات در زمینه بازرسی فنی و کنترل کیفیت در کلیه مراحل طراحی،‌ خرید،‌ ساخت، نصب و بهره برداری، نگهداری و تعمیرات کارخانه های مرتبط با پروژه‌های صنعتی داخل و خارج از کشور تعریف گردید.

برمبنای ماموریت شرکت اهداف اصلی شرکت به شرح زیر تعیین گردید:

درباره شرکت

شرکت بازرسی فنی ایرانیان بهترین راه کار برای ارائه خدمات به طیف گسترده بازرسی فنی در تمام نقاط ایران و جهان را تبدیل شدن سازمان از شکل سنتی به شکل سازمانی چابک می داند. از این رو تلاش کرده است علاوه بر استقرار دفاتر و شعب متمرکز، به شناسایی، ارزیابی و انتخاب نمایندگان داخلی و خارجی پرداخته و با تشکیل شبکه کاری بصورت مجازی ، از طریق مدیریت این شبکه ( Network Management ) و بهره گیری از تخصص و تجارب افرادی که در این شبکه پذیرفته شده اند به ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام نقاط دنیا بپردازد.

سازمان مجازی ایریکو مجموعه ای از افرادی هستند که به طور مرتب و از طریق فناوری های روز دنیا با هم کار می کنند، غیر متمرکز بودن از نظر مکانی یکی از شاخصه های سازمان مجازی ایریکو می باشد. با این خصیصه، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل نیازی به شکل سنتی دفاتر وجود ندارد.
در این سازمان کارکنان مستعد به آسانی از منطقه ای به منطقه دیگرانتقال داده می شوند، بطوریکه فرصت های زیادی را برای سازمان ایجاد می کنند. به این ترتیب به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر پوشش بازرسی های ارجاعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه،‌ آسیای شرقی و سایر مناطق دیگر در نقاط مختلف دنیا از خدمات مهندسین و بازرسان عضو این شبکه بهره مند می گردد.
در حال حاضر شبکه مجازی ایریکو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبکه بازرسی فعال و آماده بکار می باشد و و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبکه گسترده تر خواهد گردید.

درباره شرکت

شرکت بازرسی فنی ایرانیان بهترین راه کار برای ارائه خدمات به طیف گسترده بازرسی فنی در تمام نقاط ایران و جهان را تبدیل شدن سازمان از شکل سنتی به شکل سازمانی چابک می داند. از این رو تلاش کرده است علاوه بر استقرار دفاتر و شعب متمرکز، به شناسایی، ارزیابی و انتخاب نمایندگان داخلی و خارجی پرداخته و با تشکیل شبکه کاری بصورت مجازی ، از طریق مدیریت این شبکه ( Network Management ) و بهره گیری از تخصص و تجارب افرادی که در این شبکه پذیرفته شده اند به ارائه خدمات بازرسی فنی در تمام نقاط دنیا بپردازد.

سازمان مجازی ایریکو مجموعه ای از افرادی هستند که به طور مرتب و از طریق فناوری های روز دنیا با هم کار می کنند، غیر متمرکز بودن از نظر مکانی یکی از شاخصه های سازمان مجازی ایریکو می باشد. با این خصیصه، دیگر نیازی به ساکن بودن افراد در یک مکان و یا داشتن یک مکان مشخص برای انجام تمامی کارها نمی باشد، به همین دلیل نیازی به شکل سنتی دفاتر وجود ندارد.
در این سازمان کارکنان مستعد به آسانی از منطقه ای به منطقه دیگرانتقال داده می شوند، بطوریکه فرصت های زیادی را برای سازمان ایجاد می کنند. به این ترتیب به منظور ایجاد سهولت و سرعت در امر پوشش بازرسی های ارجاعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه،‌ آسیای شرقی و سایر مناطق دیگر در نقاط مختلف دنیا از خدمات مهندسین و بازرسان عضو این شبکه بهره مند می گردد.
در حال حاضر شبکه مجازی ایریکو در تمام نقاط صنعتی و تجاری دنیا دارای شبکه بازرسی فعال و آماده بکار می باشد و و بر حسب نیاز و با ازدیاد دامنه فعالیت خود این شبکه گسترده تر خواهد گردید.