بازرسی کالا و ساخت

NGL3100

انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث خرید و ساخت کالا در داخل و خارج کشور

پروژه:
انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث خرید و ساخت کالا در NGL3100

کارفرما:
شركت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)

سال شروع:
1398