پتروشیمی سبلان

بازرسی حین ساخن و نصب

پتروشیمی سبلان

خدمات بازرسی فنی نصب تجهيزات سايت

پروژه:
خدمات بازرسی فنی نصب تجهيزات سايت

کارفرما:
پتروشیمی سبلان

سال:
1398