پتروشیمی اروند

بازرسی حین بهره برداری

پتروشیمی اروند

اجرای عملیات بازرسی فنی تجهیزات واحدهای مجتمع اروند

پروژه:
اجرای عملیات بازرسی فنی تجهیزات واحدهای مجتمع اروند

کارفرما:
شرکت پتروشیمی اروند

سال:
1390