پالایشگاه آبادان

بازرسی کالا

پالایشگاه آبادان

ارائه خدمات بازرسی فنی و كنترل كيفيت پروژه طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان

پروژه:
ارائه خدمات بازرسی فنی و كنترل كيفيت پروژه طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پالايشگاه آبادان

کارفرما:
طراحی و ساختمان نفت (ODCC)

سال شروع:
1396