شرکت پتروشیمی پارس

بازرسی حین بهره برداری

شرکت پتروشیمی پارس

ارائه خدمات مربوط به بازرسی های دوره ای ، اضطراری و بازرسی های تعمیرات اساسی

پروژه:
ارائه خدمات مربوط به بازرسی های دوره ای ، اضطراری و بازرسی های تعمیرات اساسی

کارفرما:
شرکت پتروشیمی پارس

سال:
1390