ارائه خدمات مشاوره

زیمنس

ارائه خدمات مشاوره جهت شناسایی تجهيزاتی كه مشمول بازرسی اجباری هستند

پروژه:
ارائه خدمات مشاوره جهت شناسایی تجهيزاتی كه مشمول بازرسی اجباری هستند

کارفرما:
زیمنس

سال شروع:
1396