بازرسی حین ساخت و نصب

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:
بازرسی فنی ساخت

این نوع بازرسی در حین ساخت یا پس از ساخت و در کارخانه سازنده برروی تجهیزات انجام می گیرد و هدف از انجام آن اطمینان از مطابقت دستگاه با استاندارد ساخت مورد نظر می باشد.

بازرسی فنی قبل از نصب 

بازرسیها و آزمونهایی که قبل از نصب دستگاه و در محل نصب یا انبار پروژه برروی دستگاه انجام می شود و هدف از انجام آنها اطمینان از سالم بودن دستگاه مورد نظر می باشد.

خدمات سازمان برای بازرسی های ساخت و نصب

بازرسی حین ساخت و نصب

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:
بازرسی فنی ساخت

این نوع بازرسی در حین ساخت یا پس از ساخت و در کارخانه سازنده برروی تجهیزات انجام می گیرد و هدف از انجام آن اطمینان از مطابقت دستگاه با استاندارد ساخت مورد نظر می باشد.

بازرسی فنی قبل از نصب 

بازرسیها و آزمونهایی که قبل از نصب دستگاه و در محل نصب یا انبار پروژه برروی دستگاه انجام می شود و هدف از انجام آنها اطمینان از سالم بودن دستگاه مورد نظر می باشد.

خدمات سازمان برای بازرسی های ساخت و نصب

بازرسی تجهیزات مکانیکی ثابت

شامل ظروف تحت فشار ، مبدل های حرارتی ، بویلرها و کوره ها

بازرسی لوله کشی صنعتی

در مجتمع های صنعتی و کارخانه ها، بازرسی جوش و عملیات جوشکاری

بازرسی تجهیزات مکانیکی دوار

شامل ، توربین ها، کمپرسور، پمپ و انواع ماشین آلات دوار و حرکتی