بازرسی حین بهره برداری

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:
بازرسی فنی پس از نصب 
بازرسیها و آزمونهایی که پس از نصب دستگاه برروی تجهیزات انجام می شود ، فعالیتهای زیر را شامل می شود:
الف ـ بازرسی فنی پیش راه اندازی
این بازرسی پس از تکمیل عملیات نصب و قبل از راه اندازی تجهیزات انجام گردیده و هدف از انجام آن اطمینان از سالم بودن تجهیزات و همچنین نصب صحیح و عملکرد مناسب آنها در انطباق با نقشه‌ها ی مربوطه می‌باشد.

ب ـ بازرسی فنی دوره ای نگهداری
این نوع بازرسی بصورت دوره ای با پریودهای زمانی مشخص (معمولاً یک ساله یا دو ساله) و عموماً در حین تعمیرات اساسی تأسیسات برروی تجهیزات نصب شده انجام می شود و هدف از انجام آن نیز اطمینان از عملکرد مطمئن و ایمن تجهیزات می باشد.

ج ـ بازرسی فنی دوره ای حین بهره برداری
این نوع بازرسی نیز بصورت دوره ای و با پریودهای زمانی کوتاه مدت (ماهیانه و حتی روزانه) و در شرایطی که تجهیزات در حال بهره برداری هستند، برروی آنها انجام می شود.

خدمات سازمان برای خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری

بازرسی حین بهره برداری

فعالیتهای بازرسی براساس اهداف و محل انجام آنها به گروههای زیر تقسیم می شوند:
بازرسی فنی پس از نصب 
بازرسیها و آزمونهایی که پس از نصب دستگاه برروی تجهیزات انجام می شود ، فعالیتهای زیر را شامل می شود:
الف ـ بازرسی فنی پیش راه اندازی
این بازرسی پس از تکمیل عملیات نصب و قبل از راه اندازی تجهیزات انجام گردیده و هدف از انجام آن اطمینان از سالم بودن تجهیزات و همچنین نصب صحیح و عملکرد مناسب آنها در انطباق با نقشه‌ها ی مربوطه می‌باشد.

ب ـ بازرسی فنی دوره ای نگهداری
این نوع بازرسی بصورت دوره ای با پریودهای زمانی مشخص (معمولاً یک ساله یا دو ساله) و عموماً در حین تعمیرات اساسی تأسیسات برروی تجهیزات نصب شده انجام می شود و هدف از انجام آن نیز اطمینان از عملکرد مطمئن و ایمن تجهیزات می باشد.

ج ـ بازرسی فنی دوره ای حین بهره برداری
این نوع بازرسی نیز بصورت دوره ای و با پریودهای زمانی کوتاه مدت (ماهیانه و حتی روزانه) و در شرایطی که تجهیزات در حال بهره برداری هستند، برروی آنها انجام می شود.

خدمات سازمان برای خدمات بازرسی فنی حین بهره برداری