بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک (Risk Based Inspection) جهت پاسخ به نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهت مدیریت ریسک و اولویت بندی تجهیزات بر اساس میزان ریسک ایجاد شده است. بازرسی بر مبنای ریسک یک روش نوین در مدیریت بازرسی بوده و از ارزیابی ریسک به منظور برنامه ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل از بازرسی، آزمایش و پایش استفاده می نماید. در این روش برخلاف روش های سنتی بازرسی، فاصله زمانی ثابتی تعریف نمی گردد بلکه برای هر دستگاه، فاصله زمانی و روش بازرسی مشخصی تعیین می شود. با استفاده از بازرسی بر مبنای ریسک، ضمن اجتناب از بازرسی های مکرر، می توان امکانات و توانمندی های بازرسی را بر روی دستگاه هایی با ریسک بالاتر متمرکز نمود. این روش سازگار با اهداف و قوانین تعریف شده از طرف مراجع مختلف بوده و همچنین یک سیستم برای اولویت بندی و تمرکز بازرسی بر روی تجهیزاتی است که بیشترین اثر را بر روی ایمنی و اطمینان پذیری یک مجتمع نفت، گاز و پتروشیمی دارد. بازرسی بر مبنای ریسک در مفهوم مدیریت یکپارچه به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود ایمنی صنعتی، بازدهی و رقابت پذیری به کار می رود.

مراحل اجرا به شرح زیر می باشد:

پس از تعیین میزان ریسک هر کدام از تجهیزات برنامه بازرسی که شامل فواصل بازرسی، محدوده بازرسی و روش بازرسی می­ باشد تعیین می­ گردد. عموماً فواصل بازرسی بر اساس میزان ریسک، محدوده بازرسی بر اساس پیامد وقوع خرابی و روش بازرسی (تکنیک­ های NDT مورد استفاده جهت شناسائی عیوب) بر اساس احتمال وقوع خرابی تعیین می­ گردد.

مزایای بازرسی بر مبنای ریسک (RBI Benefits):

یکی از مهمترین اهداف ارزیابی ریسک، تلاش در جهت کاهش آسیب های مکانیکی، هزینه و اتلاف مواد می باشد.

به طور خلاصه مهمترین مزایای استقرار بازرسی بر مبنای ریسک به شرح ذیل می باشد: